MAKSUVABA – Tellimused on tollimaksuvabad ja toimetatakse otse teie ukse taha!
Topcoat

Tingimused

Üldised müügitingimused kehtivad kõikidele Creative Media Agency poolt läbi virtuaalpoe topcoat.ee ostjale kaupade ja teenuste müügile ning neid saab muuta ainult mõlema poole selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul.

Selles dokumendis tähendavad järgmised terminid:

Lepingu dokumendid

Tehes saidil topcoat.ee elektroonilise tellimuse, nõustub ostja suhtlusviisiga, mille kaudu müüja oma toiminguid teostab. Tellimus koosneb järgmistest dokumentidest tähtsuse järjekorras:

Kehtivus

Käesolev leping jõustub siis, kui müüja on väljastanud arve. Info arve väljastamise kohta toimub elektrooniliselt (e-post). Müügi üldtingimused on selliselt sõlmitud lepingu aluseks, millele lisandub müüja või tema tarnija poolt väljastatud garantiitunnistus.

Müüja kohustuste pikendamine

Müüja kasutab oma erialaseid ja tehnilisi teadmisi tellimuses ettenähtud tulemuse saavutamiseks ning tarnib ostja nõuetele, vajadustele ja spetsifikatsioonidele vastavad kaubad ja teenused.

Müüja saitidel esitatud teave on informatiivne ja müüja dokumenteerib või muudab seda vastavalt tootja esitluslehtedele/saitidele. Samuti võivad ruumilisuse ja infostruktuuri järjepidevuse tõttu tootekirjeldused olla puudulikud, kuid müüja püüab vastavalt tootjatelt saadud infole esitada kõige asjakohasemat infot, et toodet kasutataks just nendes parameetrites, mille järgi see osteti. .

Poega saab suhelda kontaktide rubriigis märgitud aadresside kaudu.

Lähetus ja alltöövõtt

Müüja võib ostja andmetel ilma ostja nõusolekuta anda ja/või tellida alltöövõtu korras tellimuse täitmisega seotud teenuste osutamiseks kolmanda isiku. Müüja vastutab ostja ees alati kõigi lepinguliste kohustuste eest.

Intellektuaal- ja tööstusomandi õigused

Ostja mõistab intellektuaalomandi õigust ega avalda müüjalt saadud teavet kolmandatele isikutele ega avalikusta. Samuti on saitide nimed ja ka graafilised märgid Creative Media Agency registreeritud kaubamärgid ning neid ei tohi ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta üle võtta, kopeerida ega kasutada.

Privaatsus – reklaam

Kõik plaanid, dokumendid ja igasugune teave, mille ostja on müüjale esitanud, sealhulgas, kuid mitte ainult, tellimus, jäävad müüja omandisse. Neid saab kasutada ainult lepingu täitmiseks. Ostja ei tee ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta tellimuse kohta ühtegi avalikku avaldust, reklaami, pressiteadet ega muud liiki teavet kolmandatele isikutele.

Arveldamine ja maksed

Hind, makseviis ja maksetähtaeg on märgitud tellimuses. Müüja väljastab ostjale tarnitud kaupade ja teenuste eest arve, ostja kohustuseks on esitada kõik arve väljastamiseks vajalikud andmed vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Riskid ja vastutus

Kohaletoimetamine – müüja kohustub tarnima kaubad ja teenused kulleriga ostjale või toimetama need isiklikult asukohta.

Kui müüja ja ostja ei ole kokku leppinud teisiti, loobub müüja kaupade ja teenustega seotud riskidest ja vastutusest, kui kauba ja teenuse annab üle siseriiklik kullerfirma, kellega müüja ostjaga koostööd teeb või ostja määratud esindaja või otse kauba ja teenustega seotud teenuste osutajale. ostja. või ostja määratud esindaja. Müüja tagab kaupade ja teenuste nõuetekohase pakendamise ning saatedokumentide edastamise püsival andmekandjal (prinditud või e-posti teel). Müüja tarnib kaubad ja teenused Rumeenia territooriumil.

Aktsepteerimine ja taganemisõigus

Aktsepteerimine toimub siis, kui kaubad ja teenused vastavad tellimuses märgitud tehnilistele omadustele. Kui ostja leiab, et tarnitud tooted või pakutavad teenused ei vasta tehnilistele spetsifikatsioonidele, siis müüja kohandab tooted ja teenused maksimaalselt tellimuse täitmise ajaga võrdse aja jooksul, ilma et ostjalt nende toimingutega seotud kulusid võtaks. Samuti järgib müüja GEO 34/2014 sätteid ja rakendab tagastuspoliitikat. Müüjal on seaduse alusel õigus nõuda ostjalt kahju hüvitamist, kui ta leiab, et ostja tegevus oli pahatahtlik.

Kauba ülejääk

Ostja võib 7 kalendripäeva jooksul kauba kättetoimetamisest keelduda kaubast, mis tarnitakse üle tellimuses märgitud koguse.

GARANTIID

Lisaks mistahes muudele kehtivate seadustega sätestatud ja müüja või müüja tarnija poolt väljastatud garantiitunnistuses toodud garantiidele tagavad nad ostjale mittevastavuse, mis võib mõjutada kõiki kaupu ja teenuseid või nende osa, v.a. tavalist kulumist, 24 kuu jooksul alates müügiarve väljastamise kuupäevast. Erandiks on kulumaterjalid, millele garantii ei kehti.

Omandi üleminek

Kauba ja teenuste omandiõigus läheb ostja poolt tasumise hetkel üle tellimuses märgitud asukohta (tähendab kohaletoimetamist - kulleri poolt edastatud veodokumendi kviitungi allkirjastamist või sooritatud tarnete maksuarvele allakirjutamist). müüja töötajate poolt).

Kulleriga kohaletoimetamise korral ei ole müüja volitatud lubama ostjal pakendeid avada enne saadetise allkirjastamist, vaid alles pärast saadetise allkirjastamist ja nende võimaliku väärtuse tasumist. Müüja ei vastuta saadetud pakkide sisu eest, välja arvatud juhul, kui on olemas ostja ja kohaletoimetanud kulleri esindaja vahel sõlmitud dokument.

Vastavus seadustele ja standarditele

Müüja järgib kõiki seadusi, eeskirju ja määrusi, mis kehtivad tema lepingulise täitmise, sealhulgas kaupade ja teenuste valmistamise, kokkupanemise, käitlemise, transportimise, ladustamise, pakendamise või tarnimise ning tervise, ohutuse ja keskkonna suhtes.

Vastutus

Müüja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis ostjale või kolmandale isikule võib tekkida seoses müüja poolt tellimusest tulenevate kohustuste täitmisega, ega kahjude eest, mis tulenevad kaupade ja teenuste kasutamisest pärast tarnimist ja eriti toodete kadumise korral.

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub.

Müüja vastutab selle eest, kui tema alltöövõtjad ja/või tellimuse täitmisega seotud partnerid ei täida mõnda lepingust tulenevat kohustust.

Naeruväärne hind või valed omadused

Müüja teeb kõik endast oleneva, et pakkuda täpset teavet toodete hinna ja omaduste kohta. Mõned hinnad ja/või funktsioonid võivad olla valed. Naljahinnaga tellimuse registreerimisel on müüjal õigus ostja tellimus tühistada. Vigade omadustega toote tellimuse registreerimisel teeb müüja kõik endast oleneva, et tarnida ostjale toode, mille omadused on võimalikult sarnased tellimuse esitamise ajal saidil esitatutele. Kui ostja müüja ettepanekutega ei nõustu, on müüjal õigus ostja tellimus tühistada.

Rikkumine, lõpetamine

Kui müüja ei täida oma kohustusi, sealhulgas garantiiajal, teavitab ostja müüjat sellest ebaõnnestumisest. Tegevuskava kinnitatakse osapoolte vahel 3 päeva jooksul alates teavitamisest. Ostjal on võimalik tellimus tühistada e-posti teel enne selle kohaletoimetamist. Vastasel juhul tellimus tagastatakse.

Suur jõud

Kumbki pool ei vastuta oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise täitmata jätmise põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatu jõud on ettearvamatu sündmus, mida osapooled ei saa kontrollida ja mida ei saa vältida.

Kohaldatav õigus – kohtualluvus

Sellele lepingule kohaldatakse Rumeenia seadusi. Kõik käesoleva lepingu tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse rahumeelselt ning kui sel viisil kokkuleppele ei jõuta, pöördutakse müüja territooriumil pädevate kohtute poole.

Erinevad sätted

Kui üks või mitu sätet on vastuolus mis tahes kehtiva juriidilise nõudega, siis nimetatud sätteid ei kohaldata ja pooled teevad koostööd, et kokku leppida uutes sätetes, mis austavad esialgsete sätete vaimu. Lepingu osapooled loetakse sõltumatuteks töövõtjateks ning kummalegi poolele ei anta õigust ega volitusi võtta või luua kohustusi teise nimel või tema kahjuks. Selle lepingu tingimused asendavad mis tahes eelnevaid kirjalikke või suulisi kokkuleppeid selle lepingu eseme osapoolte vahel ning neid saab muuta või muuta ainult mõlema poole allkirjastatud kirjaliku lepinguga.


Tellimisviisid

Telli kohapeal

Creative Media Agency saidi kasutamiseks peavad teie brauseris olema küpsised lubatud.

Valige soovitud toode või tooted ja vajutage nuppu "Lisa ostukorvi". Toode jõuab lõpuks ostukorvi. Valitud toodete vaatamiseks klõpsake saidi menüüs oleval lingil Ostukorv . Tellimuse saatmiseks vajutage nuppu "Kohaletoimetamine ja arveldamine". Tellimuse saatmiseks peate meile esitama tellimuse täitmiseks vajalikud arveldusandmed.

Tellimuse muutmine

Saate muuta tellimuses olevaid tooteid või lisada, muuta arveldus- või tarnekuupäevi. Lihtsalt võtke meiega ühendust ja muudatused tehakse tööajal.

Internetikaardiga tasutud tellimuse tühistamise korral saadetakse maksete töötlejale automaatselt makse tühistamise e-kiri ning raha laekub teie kontole ligikaudu 3 tööpäeva jooksul.

maksekorraldusega tasutud tellimuse tühistamise korral saate taotleda oma kontol oleva summa tagastamist (ka pangaülekandega) või saate neid kasutada tulevase tellimuse tegemiseks.


Tarnetähtajad

Toote saadavus

Laos – toode on Creative Media Agency laos ning seda saab osta ja tarnida ligikaudu 48 tunni jooksul. Laos olevad broneeringud tehakse peale tellimuse saatmist.

Piiratud laos – Toode on Creative Media Agency laos olemas, kuid saadaval on vähem kui 3 tükki. Toodet saab osta ja kohale toimetada umbes 48 tunniga.

Tellimiseks - Toode ei ole Creative Media Agency laos saadaval ja selle toote saadavuse või tarneaja väljaselgitamiseks võtke meiega ühendust. Keskmine tarneaeg on 7 kalendripäeva.

Otsas - Toode ei ole Creative Media Agency laos saadaval ja selle toote saadavuse või tarneaja väljaselgitamiseks võtke meiega ühendust.

Tellimuste kohaletoimetamine

Tellimused tarnitakse kohe, kui kõik tooted on laos Creative Media Agency.

Kohaletoimetamine toimub kiirkulleriga ja tellimus jõuab tavaliselt sihtkohta tellimuse esitamise eeldatava aja jooksul.

Maksekorraldusega tasutud tellimused toimetatakse kohale alles pärast summa laekumist Creative Media Agency kontole.


Tagastusreeglid

Loobu ostmisest

Kaugelt ostetud tooteid saab tagastada vastavalt GEO 34/2014. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest kirjalikult teavitada kauplejat ostust loobumisest ilma trahvideta ja põhjust avaldamata. Toodete tagastamine toimub kliendi kulul, 14 päeva jooksul alates lepingu lõppemisest. Soovitatav on kasutada sama transporditeenust, mida kasutati toodete kättesaamisel.

Creative Media Agency tagastab tellimuse väärtuse esimesel võimalusel pärast tagastatud toote kättesaamist. Tagastatud summa ei sisalda transpordikulusid, nende väärtus võrdub tellimuse esitamise hetkel saidil topcoat.ee kuvatud transporditasude kahekordse väärtusega, millele lisanduvad muud otsesed või kaudsed saatmise, transpordiga seotud kulud. ja/või tellimuse tagastamine.

Toodete tagastamine

Toodete tagastamist saate taotleda järgmistel juhtudel:

Eespool toodud olukordade tagastuskulud - mitte ostust loobumise korral - langevad meie kauplusele.

Tooted tuleb tagastada sellises seisukorras, nagu need vastu võeti, originaalpakendis ning koos kõigi originaaltarvikute ja dokumentidega. Toodete kahjustamine või seisukorda viimine, mis muudab nende edasimüümise võimatuks, toob kaasa tagastamisest keeldumise. Kõik muudatused toodete seisukorras või nende originaalpakendi kahjustused, mis muudavad toote müümise võimatuks, toovad automaatselt kaasa haldustasudega tagastamise korra, mille eesmärk on tagastada tooted sellisesse seisukorda, milles need tarniti; maksud on vahemikus 0–50% toote algväärtusest. Haldustasu suurus tehakse kliendile teatavaks kahjustatud/muudetud toodete kättesaamisel.


Garantiitingimused

Garantii toodetele, millele ei ole kaasas tootja/maaletooja poolt väljastatud garantiitunnistust, lahendab Creative Media Agency defektiga toote asendamise või tagasipööramisega.

Garantii alusel saadetud toodete saatmise eest vastutab ostja. Saadetis toimub kulleri vahendusel ning garantiiarveldus toimub maksimaalselt 45 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest.

Garantiitingimused on kooskõlas Euroopa seadusandlusega OG 21/1992, seadusega 449/2003 ja OG 174/2008.

Garantii taotlemisel on vaja esitada defektne toode koos identifitseerimiselementidega tervena (seerianumber või pakend), koos sellega seotud tarvikute ning maksuarve ja garantiitunnistuse koopiatega. Kui toodetel ei ole nimetatud dokumente kaasas, võib tooted tagastada taotlejale/saatjale ilma garantiid lahendamata.

Füüsiliste defektidega tooted, nagu löögid, praod, killud, põlenud või mõranenud komponendid/osad jne, kahjustatud, eemaldatud või muudetud garantiisildid või tihendid, tooted, mida on kasutatud sobimatutes tingimustes (vale toitepinge, kokkupuude suurte temperatuurimuutustega ja rõhk, mehaanilised löögid, ebaõige käsitsemine, toodete kasutamine niiskuse, tolmu, mürgiste ainete või kemikaalide mõju all jne), valed seadistused ja paigaldused, defektsed allikad, maanduseta pistikupesad, vedelike, metallide või muude ainete sissetungimine seadme sees, mehaaniline või plastiline sekkumine toodetele, teatud komponentide ühendamine või lahtiühendamine seadme töötamise ajal jne, samuti tooted, mille installimiseks kasutati installiprogramme valesti või muid draivereid või programme kui originaal kasutati neid. Toodete paigaldamine või kasutuselevõtmine volitamata isikute poolt tühistab garantii.

Tootja/importija poolt väljastatud garantiitunnistusega toodete garantii arveldatakse nimetatud keskustes ja selles dokumendis toodud tingimustel. Garantii andmiseks on vajalik säilitada garantiitunnistuse originaal.

Creative Media Agency tehnilise osakonnaga saab ühendust kontaktide lehel toodud kontaktandmete kaudu.

Garantiiaeg on alates toodete üleandmise hetkest, vastavalt maksuarvel märgitud kuupäevale.

Kui garantiitaotlus on põhjendamatu (toimiv toode), tasub taotleja toodete eest edasi-tagasi transporditasud ja diagnostikakulud (teenindusüksuse poolt määratud).

Garantiiajal tehtud hooldustoimingud märgitakse eraldi dokumentidel. Need dokumendid muutuvad garantiitunnistuse lahutamatuks osaks. Garantiiaeg pikeneb selle aja võrra, mil tooted olid kasutuses.

Garantiiajast väljunud või garantii andmise üldiste tingimuste alla mittekuuluvad tooted ei kuulu 15-päevase arvelduspäeva alla, mille tähtaeg on vähemalt 30 päeva alates kasutusse võtmise kuupäevast. .

Tooted, mida ei ole teenindusüksusest 60 päeva jooksul pärast toimingute lõpetamist ära korjatud, tunnistatakse hüljatuks ja antakse üle kogumiskeskustesse.